Cenník geodetických služieb

Geometrické plány a vytyčovanie pozemkov
Položka MJVýkoncena /€/
1 100mVytýčenie hranice pozemku115-180
2 100mVyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku100-150
  ak stav právny je totožný s registrom C KN
3 100mVyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku120-180
  ak stav právny nie je totožný s registrom C KN
4 100mVyhotovenie geometrického plánu na vyznač. vecného bremena40-50
5 vlastníkVýkupový elaborát3-10
6 ParcelaPreskúmanie možnosti vydania pozemku30-120
     
 Poznámka: a/ v cenách nie sú zahrnuté náklady spojené s podaním na overenie geometrických plánov  
  prípadne iných podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré sú spoplatnené. 
  b/ak je rozsah výkonov v položkách 1,2,3,4 menší ako 2MJ, účtuje sa cena za 2MJ 
  c/mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa  
  majetkoprávne rieši a súčet omerných mier stavby. 


Podrobné vytyčovanie stavieb, objektov
Položka MJVýkoncena /euro/
1 bodpolohové vytýčenie bodu 12-20
2 bodvýškové vytýčenie bodu5-10
3 objektvyhotovenie vytyčovacieho protokolu5-10
 
 Poznámka: a/ v cenách nie sú zahrnuté náklady spojené s vybudovaním vytyčovacej siete    
  b/ak je rozsah výkonov v položkách 1 menší ako 5MJ, účtuje sa cena za 5MJ   
Predrealizačné a porealizačné zameranie
MJ Výkon
1 ha polohopisné a výškopisné vytýčenie zameranie(intravilán)
1 ha polohopisné a výškopisné vytýčenie zameranie(extravilán)
objekt zameranie základného stav.objektu a sprac.geod.dok.(do 8bodov)
objekt zameranie základného stav.objektu a sprac.geod.dok.(nad 8 bodov)
   
 Poznámka:ak je rozsah výkonov v položkách 1 a 2 menší ako 5MJ, účtuje sa cena za 5MJ 

s