Služby

 • Pre kataster nehnuteľností vyhotovujeme:

 • Pre práce v rámci inžinierskej geodézie poskytujeme tieto práce:

 • vytyčovanie stavebných objektov a líniových stavieb
 • vypracovanie podkladov pre projektové práce
 • polohopis a výškopis z danej lokality
 • vypracovanie účelových máp veľkých mierok
 • porealizačné zameranie inžinierskych sietí (vodovod,kanalizácie, plyn,elektrina a pod.)
 • vyhotovenie dokumentácie pre Digitálnu mapu mesta Bratislava
 • výpočet kubatúr (výkopov,násypov,skládok a pod.)
 • geometrické zameranie skutočného stavu budov
 • Geometrické plány podľa účelu na:

 •  majetkoprávne usporiadanie pozemkov
 • oddelenie parciel
 • zameranie rozostavaných stavieb
 • porealizačné zameranie stavieb ku kolaudácii
 • vyznačenie vecného bremena k pozemkom, inžinierskym sieťam
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 
 • Pre spokojnosť zákazníkov vykonávame poradenskú činnosť a pomáhame pri vybavovaní :

 • dokladov katastra nehnuteľností- potvrdené kópie listov vlastníctva,katastrálnych máp,geometrických plánov a pod.
 • doklady pre stavebné úrady- vytýčenie a kolaudácia stavby
 • doklady potrebné pre napojenie inžinierskych sietí- Digitálna mapa
 • a pre kataster nehnuteľností:
 • vypracovanie návrhu zápisu geometrického plánu
 • vyhotovenie návrhu na vklad
 • vypracovanie znaleckého posudku